כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד בשנה"ל תשע"ז

כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד בשנה"ל תשע"ז

חלק א' - פרטים אישיים

אני החתום/ה מטה 

מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלהלן:

1. ידוע לי כי טרם נקבע ע"י משרד החינוך גובה שכר הלימוד במכללות לשנת הלימודים תשע"ז.

לידיעה בלבד, שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ו היה:

לסטודנטים סדירים לתואר ראשון - 10,198 ₪ (סטודנטים "מן המניין" בלבד).

לסטודנטים לתואר שני  13,781 ₪.

סטודנטים בתכנית הכשרת אקדמאים להוראה וסטודנטים שאינם מן המניין יחויבו לפי תעריף של תואר שני. שכר הלימוד צמוד למדד המחירים לצרכן שיהיה תקף במועד כל תשלום לעומת המדד בגין יולי 2016 שיפורסם ביום 15.8.2016 על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ויתעדכן מידי חודש.

2. ידוע לי כי שכר הלימוד לסטודנטים סדירים בשנים א'-ד' הינו על בסיס שכר לימוד מלא לכל שנה (400%).

3. ידוע לי כי סטודנטים בשנים א'-ד' הלומדים לימודים נוספים, מעבר למסגרת המחייבת לתעודת הוראה ותואר ראשון (על בסיס מקום פנוי), יחויבו בתשלום נוסף. המחיר לשעה הינו 1/19 משכר לימוד לתואר שני.

4. ידוע לי כי סטודנטים בעלי תואר אקדמי שלומדים בתוכנית הכשרת אקדמאים להוראה, ישלמו שכר לימוד בהתאם להיקף לימודיהם כשמחיר שעה הינו 1/19 של שכר לימוד מלא. החיוב בגין תכנית זו תהיה לכל הפחות 100% משכר הלימוד המלא, ולכל היותר 200%.

5. אני מתחייב לפרוע את שכר הלימוד והתשלומים הנלווים במלואם, בהתאם למסלול התשלומים שבחרתי בחלק ב', המהווה חלק בלתי נפרד מכתב התחייבות זה. אם אאחר בפירעון אחד מן התשלומים אחסם מקבלת שירותים במכללה, למכללה הזכות לתבוע ריבית לפי הוראת משרד החינוך ואף להפסיק את לימודיי.

6. ידוע לי כי התחייבות זו תקפה גם אם אפסיק או יופסקו לימודי על-ידי המכללה במשך שנה"ל תשע"ז מכל סיבה שהיא.

7. ידוע לי כי החזרי כספים לסטודנטים המבטלים את הלימודים הינם לפי תקנון שכר הלימוד של המכללה.

8. ידוע לי כי גובה תשלומי שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לשנה"ל תשע"ז אינו סופי והם עומדים בתוקפם כל עוד לא הוחלט אחרת על-ידי הממשלה או על-ידי גוף ממשלתי מוסמך אחר.

9. אני מתחייב לשלם בשנה"ל תשע"ז את ההפרשים בשכר לימוד ובהוצאות מיוחדות אם יהיו, כפי שייקבע במועד מאוחר יותר.

10. ידוע לי כי למשלמים את שכר הלימוד בתשלומים יתווספו הפרשי הצמדה, בהתאם להוראת משרד החינוך.

11. ידוע לי שבהתאם לתקנות הביטוח הלאומי, פרטיי האישיים (שם, מספר זהות ומען) יועברו על ידכם אל המוסד לביטוח לאומי, על מנת לאפשר למוסד לביטוח לאומי להפנות אליי דרישה לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות במועד החוקי, ולהחיל לגביי את התעריף המוזל שנקבע לגבי הסטודנטים.

12. ידוע לי שאין תשלום המקדמה או החתימה על טופס זה מחייבים את המכללה לקבלני לשנת הלימודים תשע"ז. הקבלה תלויה בעמידה בתנאי הקבלה, ראיון בוועדת קבלה והחלטת המכללה.

13. הנני מסכים/ה כי כרטיס החשבון שלי ממערכת הגביה יהווה ראייה סופית ומכרעת למצב חובי למכללה.

14. כל הודעה, לרבות מכתבי בית-דין, שתישלח על-ידי המכללה בדואר ו/או בדואר אלקטרוני לכתובתי הרשומה מעבר לדף, יראוה כהודעה שנמסרה לידי כעבור 72 שעות מזמן המשלוח.

15. קראתי את תקנון שכר הלימוד של המכללה, ואני מסכימ/ה לתוכנו ומתחייב/ת לפעול על פיו.

 

נוהל הפסקת לימודים:

א. הפסקת לימודים תיעשה באמצעות הודעה בכתב בלבד, שתימסר לראש המסלול. סטודנט/ית שלא ת/יודיע בכתב, ת/יחויב לשלם את מלוא שכר הלימוד.

ב. הפסקת לימודים, כאמור בסעיף א', תחייב את הסטודנט/ית בתשלום החלק היחסי בשכר הלימוד, כפי שמופיע בחוברת תקנון שכר הלימוד.

ג. סטודנט/ית המחליט/ה לא להתחיל את לימודיו/ה וסטודנט/ית בשנת הלימודים הראשונה חייב/ת למסור הודעה בכתב בלבד ליחידה לייעוץ ורישום סטודנטים מיד עם קבלת ההחלטה. גם במקרה זה, ההחזר יהיה כפי שמופיע בחוברת תקנון שכר לימוד.

חלק ב' - אופן תשלום יתרת שכר הלימוד

 

מ-2 עד 9 תשלומים, תשלום אחרון ביוני 2017 לכל המאוחר

אם מדובר בהסדר חדש, הסטודנט מתחייב להעביר למדור שכר לימוד טופס הרשאה לחיוב חשבון חתום ע"י הבנק בתוך שבועיים ממועד הגשת טופס זה.

 

למשלמים את שכר הלימוד במלואו עד לתאריך 17 בנובמבר 2016 תוענק הנחה בגובה 2.5%. לקבלת ההנחה יש לפנות למדור שכר לימוד. סטודנט שבוחר באופן תשלום זה יוכל להכין מערכת שעות רק לאחר שימסור פרטי הוראת קבע או כרטיס אשראי שישמשו כגיבוי ויופעלו בדצמבר 2016 אם לא שילם בתשלום אחד כפי שהתחייב.

יש לקבל שובר לתשלום ממדור שכר לימוד.

 

בתחילת שנת הלימודים משרד החינוך מעביר מלגה בסך של כ- 4,600 ₪ עבור כל סטודנט. הסטודנט מתחייב לשלם את היתרה לאחר קבלת הלוואה מותנית ממשרד החינוך ולכל המאוחר ביוני 2017.

 

שכר הלימוד ייגבה מקרן ההשתלמות לאחר מילוי טופס "הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד", חתימתו ואישורו ע"י קרן ההשתלמות. (ארגון או הסתדרות).

 

מ-2 עד 9 תשלומים, תשלום אחרון ביוני 2017 לכל המאוחר.

אם מדובר בהסדר חדש, הסטודנט מתחייב להעביר למדור שכר לימוד (פיזית או טלפונית) את פרטי כרטיס האשראי בתוך שבועיים ממועד הגשת טופס זה.